A+ A A-

Statut

STATUT Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym, Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy "AZYL"
                                                              ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873), Ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r., o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 28, poz. 146) oraz niniejszego Statutu.
Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy "AZYL", zwane w dalszych postanowieniach Statutu „Stowarzyszeniem" jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.
Nazwa Stowarzyszenia oraz wyróżniające ją znaki graficzne i emblematy podlegają ochronie prawnej.

                                                                        § 2.
Stowarzyszenie jest powołane do niesienia wszechstronnej pomocy osobom uzależnionym,  osobom po przebytym leczeniu szpitalnym, osobom współuzależnionym i ofiarom przemocy.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków oraz wolontariuszy - ludzi dobrej woli.
                                                                        § 3.
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Siedzibą Stowarzyszenia jest KLUB ABSTYNENTA "AZYL" przy ul. Zamkowej 1 w Jaworze.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji, o takim samym lub pokrewnym (podobnym) zakresie działania.
Jeżeli cele statutowe w/w organizacji są zgodne ze Statutem Stowarzyszenia, decyzje podejmuje Zarząd o przystąpieniu do w/w organizacji, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zgromadzenie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zgromadzeniu Członków


                                                           ROZDZIAŁ II
                                                      Cele i środki działania.
                                                                     § 4
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Niesienie wszelkiej pomocy uzależnionym osobom, współuzależnionym i ofiarom przemocy.
2. Zjednoczenie ludzi dobrej woli, gotowych do udzielenia społecznej pomocy potrzebującym jej, ludziom o których mowa w pkt.1
                                                                     § 5.
Stowarzyszenie stosuje następujące środki działania:
1. Organizuje nowe formy kontaktu terapeutycznego osobom po przebytym leczeniu szpitalnym. Umożliwia chorym nawiązanie różnych kontaktów spoza środowiska Stowarzyszenia.
2. Szerzenie informacji w różnych grupach społecznych, celem uwrażliwienia ludzi na problemy uzależnionych (seminaria, konferencje).
3. Inicjowanie społecznych akcji przeciwalkoholowych, poprzez współdziałanie ze środkami masowego przekazu (prasa TV, radio); własne wydawnictwo, mające na celu uświadomienie społeczeństwu problematyki, dotyczącej uzależnienia od alkoholu i innych uzależnień.
4. Zbieranie środków finansowych dla realizacji celów Stowarzyszenia, poprzez organizowanie imprez artystycznych i akcji charytatywnych.
5. Tworzenie i organizowanie pracy kółek, sekcji różnych form zainteresowania, dla osób uzależnionych, osób współuzależnionych oraz ofiar przemocy (np. sekcja brydżowa, geograficzna, filatelistyczna, turystyczna, sportowa itd.
6. Badania ankietowe alkoholizmu jako choroby, jej skutków oraz opracowanie i publikowanie danych z tych badań.
7. Prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania "Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi".
8. Występowanie do organów administracji samorządowej z wnioskami w sprawie podejmowania działań zmierzających do zwalczania alkoholizmu.
9. Współuczestnictwo w organizowaniu obozów terapeutycznych dla uzależnionych i ich rodzin.  
10. Współpraca z Przychodnią Rejonową w Jaworze, Pełnomocnikiem Burmistrza Jawora ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komisją ds. przeciwdziałania alkoholizmowi oraz pełnomocnikami innych gmin w tym zakresie, odpowiednimi placówkami Służby Zdrowia i Opieki Społecznej - krajowymi i zagranicznymi, zajmującymi się etiopatologią, leczeniem i rehabilitacją osób uzależnionych od alkoholu.
Wszystkie wymienione wyżej zadania  będą realizowane jako nieodpłatna działalność pożytku publicznego.
                                                                ROZDZIAŁ III
                                               Członkowie, ich prawa i obowiązki
                                                                           § 6.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
a) zwyczajnych,
b} wspierających,
c) honorowych.
                                                                          § 7.
Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia są osoby fizyczne, posiadające zdolność do czynności prawnych nie pozbawione praw publicznych, które zgłaszają swój akces do Stowarzyszenia i zostają przyjęte uchwałą Zarządu Stowarzyszenia, z uwagi na swoje walory etyczno  -moralne i zawodowe, na podstawie pisemnej deklaracji.
                                                                         § 8.
Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
a) przestrzeganie założeń Statutu i jego postanowień,
b) bieżące realizowanie i propagowanie idei trzeźwości w społeczeństwie,
c) wykonywanie sumiennie uchwał władz Stowarzyszenia,
d) regularne opłacanie składek członkowskich.
                                                                         § 9.
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
a) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Stowarzyszania z czynnym i biernym prawem wyborczym
b) brać udział w pracach Stowarzyszenia, używać jego odznak,
c) zgłaszać postulaty wobec Władz Stowarzyszania.
                                                                        
                                                                          § 10.
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne, które zadeklarowały na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową poprzez swojego przedstawiciela. Członka wspierającego przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

                                                                           § 11.
Członkowie wspierający mają obowiązek!
a) przestrzegania postanowień Statutu,
b) udzielania pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań
c) regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i w miarę możliwości udzielania pomocy / finansowej, rzeczowej lub innej / Stowarzyszeniu.
                                                                          § 12.
Członkowie- wspierający mają :
a/ prawo zgłaszania postulatów i wniosków do władz Stowarzyszenia,
b/ prawo brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.
                                                                         § 13
Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą, być osoby fizyczne, którym taką godność nadano na wniosek Zarządu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie. Godność taka może być nadana osobom szczególnie zasłużonym w realizacji założeń statutowych.
Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
                                                                         §. 14
Członkostwo wygasa wskutek :
a/ śmierci osoby fizycznej lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną,
b/ wykluczenia członka Stowarzyszenia w trybie uchwały Zarządu, w związku z postawą sprzeczną z założeniami Statutu.
Od decyzji wykluczenia, członkowi 'przysługuje prawo odwołania do najbliższego Walnego Zgromadzenia, które podejmie ostateczną decyzję. Odwołanie należy złożyć do Zarządu w terminie 30 dni, od dnia powiadomienia o wykluczeniu.
c/ pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku Uchwały Walnego Zgromadzenia.
d/ pisemnego zgłoszenia przez członka wystąpienia ze Stowarzyszenia
e/ rozwiązania Stowarzyszenia.
                                                             ROZDZlAŁ IV
                                                    Władze Stowarzyszenia
                                                                     § 15
Władzami Stowarzyszenia są :
a/ Walne Zgromadzenie,
b/ Zarząd Stowarzyszenia,
c/ Komisja Rewizyjna
                                                                     § 16
Kadencja władz trwa 4 lata.
                                                                    § 17
Członek Stowarzyszenia piastujący mandat, o ile opuści bez usprawiedliwienia trzy kolejne posiedzenia, traci mandat. Właściwe władze dokooptują zastępcę do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia
                                                                    § 18
Uchwały Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności połowy ogólnej liczby członków. W razie równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.
                                                                   § 19.
Zarząd Stowarzyszenia ma prawo dokooptować nowych członków w miejsce ustępujących w czasie kadencji. Liczba dokooptowanych członków „nie może przekroczyć jednej trzeciej liczby władz, pochodzących z wyboru.
                                                                   § 20
Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
                                                                   § 21
Zwyczajne Walne Zgromadzanie odbywa się raz w roku, ma charakter sprawozdawczy, lub sprawozdawczo – wyborczy a jego termin, miejsce odbywania i porządek obrad ustała Zarząd Stowarzyszenia i powiadamia członków na miesiąc przed terminem Zgromadzenia.
                                                                   § 22
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się na wniosek Zarządu lub na pisemne żądanie, co najmniej jednej trzeciej członków zwyczajnych, bądź na wniosek Komisji Rewizyjnej złożony do Zarządu który winien zebrać się w terminie tygodniowym i ustalić termin i miejsce Zgromadzenia, z tym, że termin zwołania Zgromadzenia nie może przekroczyć 14 dni od podjęcia uchwały przez Zarząd.
                                                                   § 23
Walne Zgromadzenie, które nie dojdzie do skutku w 1-szym terminie z braku kworum, może podejmować prawomocne uchwały, jako zwołane w II terminie tj. po upływie 30 minut od wyznaczonej godziny dla I-go terminu Walnego Zgromadzenia.
                                                                   § 24
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :
a/ uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
b/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
c/ Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
d/ uchwalenie wysokości składki członkowskiej dla osób fizycznych i prawnych
e/ rozpatrywanie podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.
f/ uchwalenie budżetu Stowarzyszenia,
g/ rozpatrywanie odwołań wykluczenia członka ze Stowarzyszenia,
h/ zmiana Statutu Stowarzyszenia,
i/ nadanie godności członka honorowego.
                                                                     § 25
Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3-5 członków. Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zgromadzenie.

                                                                   § 26.
Do kompetencji Zarządu należy:
a/ reprezentowanie Stowarzyszenia,
b/ wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
e/ kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia,
d/ uchwalanie projektu budżetu Stowarzyszenia i projektu wysokości składek członkowskich,
e) składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu z działalności Zarządu.
f) administrowanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
g) podejmowanie uchwał, w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
h) zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
i) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie, prowadzenie ewidencji, pobieranie składek).
                                                                    § 27
Na pierwszym swoim zebraniu wyborczym, Zarząd wybiera ze swojego grona : Prezesa, Sekretarza i Skarbnika oraz od 1 do 2 członków Zarządu.
Członkowie organu zarządzającego nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
                                                                   § 28
W razie potrzeby Zarząd może tworzyć Komisje, członkami komisji mogą być osoby spoza Zarządu, ale ich przewodniczący zostają członkami Zarządu.
                                                                   § 29
Zebrania Zarządu winny odbywać się przynajmniej raz na kwartał na wniosek Prezesa Zarządu.
                                                                    § 30
Z posiedzenia Zarządu sekretarz sporządza protokół, który podpisuje przewodniczący zebrania.
                                                                  

                                                                       § 31
Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Komisja wybiera Przewodniczącego i sekretarza. Komisja kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia.
                                                                      § 32
Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole, przynajmniej raz w roku i składa sprawozdanie z tej kontroli, a także ewentualne wnioski i terminy do usunięcia uchybień. Sprawozdanie składane jest Walnemu Zgromadzeniu wraz z wnioskiem o udzielenie, bądź nie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
                                                                      § 33
Przewodniczący Komisji ma prawo uczestniczyć w zebraniu Zarządu z głosem doradczym.
Członkowie Komisji Rewizyjnej :
a.    nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b.    nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c.    mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

     ROZDZIAŁ V
        Majątek Stowarzyszenia.
                                                                         § 34
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
                                                                        § 35
Na fundusze składają się:
a) wpisowe i składki członkowskie,
b) wpływy od osób fizycznych i prawnych,
c) dotacje i subwencje,
d) dochody z własnej działalności,
e) ofiarności publicznej
f) inne wpływy
                                                                    § 36
Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość, wg obowiązujących przepisów. Tryb i formy prowadzenia rachunkowości oraz sprawozdawczości ustala Zarząd Stowarzyszenia.
                                                                    § 37
1.    W zakresie wynikającym z działalności statutowej Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2.    Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy minimum dwóch członków Zarządu, w tym obligatoryjnie Prezesa oraz Skarbnika bądź osób upoważnionych przez Zarząd Stowarzyszenia.
3.    Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub upoważnionego przez niego wiceprezesa albo członka Zarządu.
4.    Inne osoby będące członkami Stowarzyszenia mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wyłącznie na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.
5.    Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność pożytku publicznego stowarzyszenia.
§ 38
Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana Statutu i Rozwiązanie Stowarzyszenia
                                                                    § 39
Zmiana Statutu lub rozwiązanie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich, uprawnionych do głosowania, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
                                                                   § 40
1. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określić sposób likwidacji Stowarzyszenia oraz cel na jaki następuje przekazanie jego majątku.
2. W razie rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną.
                                                        ROZDZIAŁ VII
                                                     Przepisy przejściowe
        § 41
Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego.blue green orange red

Uwaga! Strona korzysta z plików cookies. Copyright by AZYL Jawor 2012-2016. All rights reserved.